Sabtu, 25 Agustus 2012

Kandaga Sunda
Masarakat adat leungiteun sumber kahirupanana, alatan lahanna geus dipimilik ku batur. Komunitas masarakat adat di nagara urang teu weleh aya dina nasib katalangsara. Padahal, masarakat adat sarta nu jadi hak-hakna, tah sakuduna mah bisa hirup kumbuh kalawan teungtrem. Meureun wajar dina mangsa penjajahan mah mun maranehanana teh katalangsara. Sabab, sakur jiwa ge ngalaman katalangsara. Tapi, kacida tragis mun nasib masarakat adat teu robah, tetep katalangsara, dina jaman urang geus merdeka. Kiwari, teu saeutik aya kajadian konflik antara masarakat adat jeung pihak-pihak nu ngaku geus miboga lahan masarakat adat. Nu ngaku miboga, ngarasa boga hak alatan dibekelan hak guna usaha (HGU). Sedengkeun masarakat adat satekah polah mertahankeun lahanna, nu dipercaya minangka warisan ti karuhunna. Antukna, prinsip masarakat adat nu basajan teh kaancam leungit nyanghareupan pihak-pihak nu hawek, nu ukur neang kauntungan wungkul. Kasarakahan maranehanana nu teu tanggungjawab tea, ngabalukarkeun katingtriman masarakat adat kaganggu jeung lingkungan jadi ruksak.BÉWARA KANDAGA SUNDA

KAHIJI,
Réhna  ngalumangsungkeun adat budaya etnis di Indonesia ngarupakeun hiji kawajiban pamaréntah jeung masyarakat sacara babarengan dina koridor kabangsaan jeung kanagaraan,

Bahwa melestarikan adat budaya etnis di Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam koridor berbangsa dan bertanah air,

KADUA,
Réhna masyarakat Sunda  anu panghakna jeung pang wajibna dina ngalumangsungkeun adat budayana,

Bahwa masyarakat Sunda adalah yang paling berhak dan paling berkewajiban melestarikan adat budayanya,

KATILU,
Réhna  di jaman globalisasi ieu masyarakat Sunda siga nu leungiteun pangwanoh jeung kasaluyuan dina ngalumangsungkeun  adat budayana, 
Bahwa di jaman globalisasi ini masyarakat Sunda seperti kehilangan orientasi dan kebersamaan didalam melestarikan adat budayanya,


K
AOPAT,
Réhna dina upaya ngalumangsungkeun adat budaya Sundaminangka bagéan ti budaya nasional Indonesia diperelukeun hiji  sistem adat budaya anu aya gunana minangka  acuanbabarengan keur masyarakat Sunda,
Bahwa dalam upaya melestarikan adat budaya Sunda sebagai bagian dari budaya nasional Indonesia diperlukan suatu sistem adat budaya  yang berguna sebagai acuan bersama bagi masyarakat Sunda,K
ALIMA,
Réhna kalayan ridho Allah Swt sarta rojongan kumnamasayarakat Sunda anu mikahayang  ayana upaya-upaya nyata dina ngalumangsungkeun adat budayana, ku jalaran kitu dina dinten ieu sim kuring saparakanca  saluyu keur ngabéwarakeun, ngahijikeun polah, jeung jeung sabilulungan ngancrubkeun diri kana hiji  sistem adat budaya anu diwastaan : KANDAGA SUNDABahwa dengan ridho Allah Swt serta dukungan masayarakat Sunda  yang menginginkan adanya upaya-upaya nyata dalam melestarikan adat budayanya,  maka pada hari ini kami berkumpul untuk  menyatakan diri, menyatukan langkah, dan menggabungkan diri ke dalam sebuah sistem adat budaya yang diberi nama : KANDAGA SUNDA

Deklarator : Tim Formatur Kandaga Sunda


wawan surya
Member SFI
Member Reality Networkers
http://www.reality-networkers.com/marketingsecret10.php?refid=3940157


merchant 
Search EngineArtikel Menarik Lainnya :Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Apabila ada saran atau dalam posting ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. terima kasih sudah mampir di blog saya.